Obchodné podmienky

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy priamo v sídle spoločnosti CARPATE DIEM, s.r.o., so sídlom Nádražná 55, 900 81 Šenkvice, IČO: 45 299 412, zap. v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I , oddiel: Sro, vložka: 62235/B, E-mail: vino@carpatediem.sk, Telefón: +421 903 685 288 alebo na našej internetovej stránke https://carpatediem.sk/.  Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje):

CARPATE DIEM, s.r.o.

Nádražná 55, 900 81 Šenkvice

IČO: 45 299 412

zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62235/B

e-mailová adresa prevádzkovateľa: vino@carpatediem.sk

telefonický kontakt prevádzkovateľa: + 421 903 685 288

(ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „CARPATE DIEM, s.r.o.“)

Poverená osoba vo veci ochrany osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Údaje poverenej osoby prevádzkovateľa:

(bude doplnené)

CARPATE DIEM, s.r.o.

Nádražná 55, 900 81 Šenkvice

Poverenú osobu môžete kontaktovať takto:

e-mailová adresa poverenej osoby prevádzkovateľa: vino@carpatediem.sk

telefonický kontakt poverenej osoby prevádzkovateľa: + 421 903 685 288

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.

Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:

a) meno, priezvisko, akademický titul užívateľa webovej stránky https://carpatediem.sk/ prevádzkovateľa (ďalej len „dotknutá osoba“);

b) adresa dotknutej osoby;

c) e-mailová adresa dotknutej osoby;

d) telefonický kontakt na dotknutú osobu;

Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli na webovej stránke https://carpatediem.sk/ (ďalej len „e-shop“) stlačením príslušnej ikony súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely:

a) plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na základe odoslanej objednávky tovaru;

b) za účelom zasielania aktuálnych marketingových informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkané tovary a služby; ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu;

c)  spracovania a vybavenia podnetov, sťažností a otázok zákazníka (dotknutej osoby);

d) vyhodnocovania používania webových stránok prevádzkovateľa (súbory Cookies)

(ďalej spolu aj ako „účely“)

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Bližšie informácie k jednotlivým účelom, rozsahu a dobe spracúvania Vašich osobných údajov:

Ad a) Osobné údaje, ktoré poskytuje dotknutá osoba pri nákupe prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ výlučne na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a to v rozsahu: meno a priezvisko, akademický titul, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná ich uviesť ako úplné, správne a pravdivé. V prípade zmeny alebo nutnosti ich opravy či doplnenia je dotknutá povinná bezodkladne oznámiť ich zmenu, opravu alebo doplnenie prevádzkovateľovi. Po úplnom splnení kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny budú osobné údaje uložené s ohľadom na daňové a obchodnoprávne archivačné lehoty a po ich uplynutí budú vymazané, pokiaľ nebol udelený súhlas na ich spracovanie na iné účely. V prípade odvolania Vášho súhlasu zaobstará prevádzkovateľ bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tento účel.

Ad b) Dotknutá osoba prihlásením sa k odberu newslettra alebo udelením súhlasu s použitím svojich osobných údajov na marketingové účely pri iných kontaktných formulároch (napr. pri vytvorení objednávky v e-shope prevádzkovateľa) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, e-mailová adresa za účelom jej informovania a oslovovania ohľadne nových produktov a prebiehajúcich akciách prevádzkovateľa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. K ukončeniu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby dochádza odhlásením dotknutej osoby z odberu newslettrov prostredníctvom na to určeného internetového odkazu v newslettri, prípadne odvolaním súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade odvolania Vášho súhlasu zaobstará prevádzkovateľ bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tento účel.

Ad c) Dotknutá osoba vyplnením objednávkového formulára a poskytnutím súhlasu, alebo odoslaním iného formulára, ktorý je súčasťou poskytovania niektorej služby zo strany prevádzkovateľa, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, email, telefón za účelom komunikácie so zákazníkom, spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. K ukončeniu spracúvania osobných údajov dochádza odvolaním súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade odvolania Vášho súhlasu zaobstará prevádzkovateľ bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tento účel.

Ad d) Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke súbory Cookies, ktoré slúžia na zľahčenie pohybu užívateľa po webovej stránke e-shopu prevádzkovateľa. Ich použitím nedochádza k získavaniu žiadnych osobných údajov a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie osobných údajov o konkrétnej fyzickej osobe. Pamätajú si rozhodnutia užívateľa webovej stránky a evidujú vybrané informácie (napr. dobu prezerania, preferovaný obchod). Súbory Cookies sa používajú za účelom marketingovej komunikácie a pre štatistické účely. Súbory Cookies je možné kedykoľvek vypnúť v nastaveniach prehliadača, čo však môže spôsobiť nemožnosť využitia niektorých funkcií stránky.

Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach e-shopu používa nasledovné typy záznamov súborov Cookies:

  • nevyhnutné záznamy súborov Cookies: tieto záznamy súborov Cookies sú potrebné pre prevádzku webových stránok e-shopu prevádzkovateľa (napr. záznamy Cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií e-shopu prevádzkovateľa);
  • funkčné záznamy súborov Cookies: tieto záznamy súborov Cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke e-shopu prevádzkovateľa prispô­sobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše preferencie, napr. voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory Cookies zbierajú, Vás osobne neidentifikujú. Ich použitie je podmienené povolením internetového prehliadača na ich prijímanie, pričom toto povolenie spravidla je internetovým prehliadačom prednastavené a umožňuje jeho zmenu nastavením internetového prehliadača;
  • analytické záznamy súborov Cookies: tieto záznamy súborov Cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s webovými stránkami e-shopu prevádzkovateľa, čo môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok e-shopu. Údaje, ktoré tieto súbory Cookies zbierajú, sú agregované a anonymné;
  • Cookies sociálnych sietí: pre niektoré funkcie v rámci webových stránok e-shopu prevádzkovateľa používame ako dodávateľa tretiu stranu, začlenením funkcií webových stránok tretích strán – najmä sociálnych sietí (Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, Youtube), ktorých súčasťou sú aj prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť Cookies z týchto sociálnych sietí na Vaše zariadenie. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nemá žiadny prístup k týmto súborom Cookies, bližšie informácie o podmienkach a spracúvaných údajoch sú dostupné na webových stránkach prevádzkovateľov príslušných sociálnych sietí.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné.

V prípade neposkytnutia osobných údajov na vyššie uvedené účely však nebudeme môcť od Vás prijímať Vašu objednávku a postupovať v záujme riadneho splnenia kúpnej zmluvy, ak došlo k jej uzatvoreniu, ani vybavovať Vaše podnety, sťažnosti alebo otázky, ani zasielať Vám newsletter, a v prípade Vášho nesúhlasu so súbormi Cookies nemusia Vami používané webové stránky v rámci nášho e-shopu fungovať správne.

Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok?

Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené účely len interne v rámci CARPATE DIEM, s.r.o. Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na niektorý alebo na viaceré z vyššie uvedených účelov neposkytujeme tretím stranám ani ich neprenášame do tretích krajín, s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Zabezpečenie bezpečnosti Vašich osobných údajov:

Webové stránky v rámci e-shopu CARPATE DIEM, s.r.o., ako aj ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu. V prípade transferu osobných údajov sa používa metóda šifrovania.

Vaše práva k Vašim osobným údajom:

Právo na odvolanie súhlasu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené vyššie môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu vino@carpatediem.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu CARPATE DIEM, s.r.o., Nádražná 55, 900 81 Šenkvice alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídla CARPATE DIEM, s.r.o., Nádražná 55, 900 81 Šenkvice. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k Vašim osobným údajom:

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie o tom aké osobné údaje o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, ako aj na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžeme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

a)    obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;

b)    ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne, a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);

c)    potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na niektorý alebo na viaceré z vyššie uvedených účelov, a to zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu vino@carpatediem.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu CARPATE DIEM, s.r.o., Nádražná 55, 900 81 Šenkvice alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídle CARPATE DIEM, s.r.o., Nádražná 55, 900 81 Šenkvice.  Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na tieto uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu vino@carpatediem.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu CARPATE DIEM, s.r.o., Nádražná 55, 900 81 Šenkvice alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti na adrese sídla CARPATE DIEM, s.r.o., Nádražná 55, 900 81 Šenkvice.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu poverenú osobu, ktorá je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, smiete Vaše osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom Vášho zákonného zástupcu.